Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73950
Title: Những vấn đề thực tiễn đặt ra trong tổ chức và hoạt động của UBND phường.
Authors: Uỷ ban nhân dân phường Minh Khai, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Keywords: Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Hội đồng nhân dân
Uỷ ban nhân dân
Hưng Yên
328.597 K600y
Abstract: Bài viết đề cập đến 4 vấn đề chính. Một là đặc điểm tình hình của phường Minh Khai. Hai là tổ chức, hoạt động của UBND phường. Ba là những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động và tổ chức của UBND phường. Bốn là giải pháp thực hiện nâng cao hiệu quả trong tổ chức và hoạt động UBND phường.
Issue Date: 2016-02-02
Type: Tham luận
Extent: Tr. 337-346; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Ban Công tác đại biểu, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.