Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/74265
Title: Pháp lý phục vụ cách mạng
Authors: Hội Luật gia Việt Nam
Keywords: Pháp luật
Cách mạng
Tổ chức và hoạt động Quốc hội
Pháp luật quốc tế
340.09
Abstract: Cuốn sách đề cập đến quá trình thành lập và phát triển Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ở nước ta, đồng thời đề cao vai trò của pháp chế mới và ca ngợi những cống hiến của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp phát triển pháp luật quốc tế hiện đại.
Issue Date: 1975
Type: Sách
Extent: 344 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00000746_Phap ly phuc vu cach mang_1975.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,99 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.