Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/75018
Title: Phát triển thị trường Dịch vụ môi trường ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Nguyễn Duy Thái
Keywords: Dịch vụ môi trường
Phát triển thị trường
Hội nhập kinh tế quốc tế
Chất thải rắn sinh hoạt
Abstract: Luận án đưa ra quan điểm về phát triển dịch vụ môi trường ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; đặc điểm; nội dung phát triển, nhân tố tác động, tiêu chí phát triển thị trường dịch vụ Chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH). Trên cơ sở thực trạng nội dung và nhân tố tác động đến phát triển thị trường dịch vụ CTRSH. Luận án đề xuất một số vấn đề hoàn thiện để phát triển thị trường dịch vụ CTRSH.
Advisor: Phạm Tất Thắng, Nguyễn Văn Lưu
Issue Date: 2022
Type: Luận án
Extent: 210 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công thương, Bộ Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. LUAN AN TIEN SI.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 8,96 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2.1 TOM TAT LUAN AN-TIENG VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 623,64 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2.2 TOM TAT LUAN AN- TIENG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 379,7 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4. TRICH YEU LUAN ANpdf.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 154,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.1 DONG GOP MOI - TIENG VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 135,98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.2 DONG GOP MOI -TIENG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 117,03 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.