Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/75388
Title: Chiến lược an ninh đối ngoại mới của Trung Quốc: Sự lựa chọn cho vị trí siêu cường
Authors: Hoàng Huệ Anh
Keywords: Chiến lược an ninh đối ngoại
Trung Quốc
Siêu cường
Ngoại giao
355.033051 Ch305l
Abstract: Cuốn sách luận giải về cách tiếp cận “an ninh mới” trong thời đại Tập Cận Bình, nguyên nhân khiến Trung Quốc thực hiện một cuộc cải cách toàn diện mang tính bước ngoặt về an ninh. Các tác giả đi sâu thảo luận về phương thức Trung Quốc triển khai chiến lược an ninh mới thông qua việc điều động toàn bộ các nguồn lực bao gồm: Nguồn lực thể chế; Nguồn lực ngoại giao; Nguồn lực kinh tế; Nguồn lực quân sự và Nguồn lực biển.
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Issue Date: 2022
Type: Sách
Extent: 396 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Viện Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.