Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/75819
Title: Chiến tranh nhân dân của ta đã đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ
Authors: Võ Nguyên Giáp
Keywords: Chiến tranh nhân dân
Chiến tranh phá hoại
Kháng chiến chống Mỹ
Lịch sử
Quốc phòng, an ninh
959.7043
Abstract: Khẳng định và phân tích nguồn gốc của đường lối đúng đắn của Đảng với thắng lợi to lớn, rất quan trọng của cuộc chiến đấu vô cùng anh dũng, mưu trí sáng tạo của quân dân ta đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ
Publisher: Nhà xuất bản Sự thật
Issue Date: 1969
Type: Sách
Extent: 76 tr.; PDF/A
Source: Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.