Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/75884
Title: Bản tin chiến lược phát triển Khoa học Công nghệ Kinh tế: Chiến lược và chính sách đổi mới sáng tạo năng lượng sạch của Hoa Kỳ
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Keywords: Năng lượng sạch
Đổi mới
Sáng tạo
Chiến lược
Chính sách
Hoa Kỳ
Abstract: Bản tin đánh giá khái quát chiến lược và chính sách đổi mới sáng tạo năng lượng sạch của Hoa Kỳ, đường lối đổi mới sáng tạo quốc gia về năng lượng sạch, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng lượng quốc gia và hợp tác quốc tế trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo năng lượng sạch
Issue Date: 2023-07
Extent: 20 trang, pdf
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.