Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/75965
Title: Xây dựng con người chính trị Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
Authors: Nguyễn Văn Quang
Keywords: Con người chính trị
Chính trị gia
Đổi mới
Việt Nam
Chính trị
320.092 X126d
Abstract: Nội dung cuốn sách nghiên cứu về con người chính trị, được khái quát thành 3 chương với các nội dung cơ bản như: khái quát một số vấn đề lý luận về con người chính trị; phân tích các nhân tố khách quan và chủ quan tác động, đánh giá khái quát thực trạng con người chính trị Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; đề xuất quan điểm và giải pháp.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Issue Date: 2018
Type: Sách
Extent: 196 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.