Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76009
Title: 100 năm bản "Yêu sách của nhân dân An Nam" (18/6/1919 - 18/6/2019)
Authors: Nguyễn Xuân Thắng
Keywords: Yêu sách của nhân dân An Nam
Nguyễn Ái Quốc
Giải phóng dân tộc
Chính trị
959.703 M458t
Abstract: Cuốn sách tập hợp 25 chuyên đề, tập trung làm sáng tỏ những vấn đề về hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản của bản Yêu sách như: Tư tưởng pháp quyền; Vấn đề giáo dục; Vấn đề quyền cơ bản của con người; Những tiến bộ trong đấu tranh vì quyền con người; Quyền dân tộc tự quyết; Nguồn cảm hứng cho cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân của các dân tộc thuộc địa; Những giá trị tiên tiến của thời đại; Khát vọng đấu tranh giải phóng và phát triển của dân tộc Việt Nam và sự nhận thức của Nguyễn Ái Quốc về bộ mặt thật của chủ nghĩa đế quốc.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Issue Date: 2020
Type: Sách
Extent: 292 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00047416_100 nam ban yeu sach cua nhan dan An Nam 1919 2019_2020.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.