Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76053
Title: Hãy trỗi dậy, Việt Nam!
Authors: Vũ Minh Khương
Keywords: Xã hội
Đổi mới
Việt Nam
Kinh tế
330.9597 H112t
Abstract: Cuốn sách gồm tám chương, bao gồm các nội dung: Trình bày một tầm nhìn khát vọng về một nước Việt Nam phồn vinh vào năm 2045 - kỷ niệm 100 năm độc lập; Chia sẻ những trăn trở của tác giả về những rào cản căn bản làm cho Việt Nam phát triển dưới mức tiềm năng; Bàn sâu về các yếu tố nền móng Việt Nam cần phải xây dựng trên con đường đi đến phồn vinh; Rút ra những bài học từ kinh nghiệm phát triển của Việt Nam và các nước trên thế giới; Thảo luận về vai trò cốt yếu của một Nhà nước kiến tạo phát triển trong điều kiện Việt Nam...
Publisher: Nhà xuất bản Tri thức
Issue Date: 2020
Type: Sách
Extent: 592 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Tri Thức
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00049173_Hay troi day Viet Nam_2020.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 38,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.