Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76074
Title: Phân tích và đánh giá chính sách
Authors: Nguyễn Văn Phúc
Keywords: Phân tích
Đánh giá
Đường lối
Chính sách
Chính trị
320.6 Ph121t
Abstract: Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở hệ thống hóa những kiến thức lý thuyết chung và kinh nghiệm thực tế về phân tích, đánh giá chính sách, từ đó cung cấp những kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận, phương pháp tư duy, các công cụ phân tích, đánh giá chính sách cũng như một số kinh nghiệm thực tiễn có tính điển hình để giúp bạn đọc có những kiến thức, kỹ năng cần thiết khi phân tích đánh giá một chính sách cụ thể.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Issue Date: 2020
Type: Sách
Extent: 436 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00048677_Phan tich va danh gia chinh sach_2020.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 26,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.