Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76074
Title: Quyết tâm chính trị của đại hội XIII trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Authors: Nguyễn Văn Thắng
Keywords: Chính trị
Đại hội XIII
Tham nhũng
Abstract: Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đang diễn ra rất quyết liệt. Chính vì vậy; người dân và dư luận xã hội rất quan tâm và kỳ vọng vào những quyết sách của Đại hội về công tác này và đặc biệt là làm thế nào để đưa về đấu tranh nêu ra những quyết sách đó đi vào cuộc sống. Trên cơ sở phân tích các quan điểm phòng, chống tham nhũng thể hiện quyết tâm chính trị của Đại hội XIII, bài viết đề xuất để thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.
Issue Date: 2022-05
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 531 tháng 5 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT5.22.Quyet tam chinh tri_dai hoi XIII_phong chong_tham nhung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.