Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76077
Title: Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới
Authors: Lương Cường
Keywords: Công tác Đảng
Công tác chính trị
Quân đội nhân dân Việt Nam
Quốc phòng, an ninh
355.009 N122c
Abstract: Cuốn sách đề cập đến hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam với các chủ đề gồm: Giữ vững định hướng chính trị trong hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của quân đội; Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong giữ vững và phát huy phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ"; Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong tình hình mới.
Publisher: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân
Issue Date: 2020
Type: Sách
Extent: 1226 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trịItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.