Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76078
Title: Kinh tế biển xanh Việt Nam - Hướng đến kịch bản phát triển bền vững kinh tế biển
Authors: Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Keywords: Kinh tế biển xanh
Kinh tế biển
Việt Nam
Kinh tế
333.916409597 K312t
Abstract: Cuốn sách làm rõ khái niệm kinh tế biển xanh và đánh giá thực trạng một số ngành kinh tế biển chính của Việt Nam, từ đó xác định tiềm năng và xây dựng kịch bản phát triển kinh tế biển xanh bền vững trong tương lai. Bên cạnh đó, cuốn sách còn đưa ra một số khuyến nghị quan trọng để thúc đẩy kinh tế biển xanh tại Việt Nam, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, trong đó có mục tiêu SDG14 về bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và tài nguyên biển.
Publisher: Nhà xuất bản Thanh niên
Issue Date: 2022-05-01
Type: Sách
Extent: 488 tr; PDF/A
Method: ISBN: 9786043715514; Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.