Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76078
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ nữ trí thức Lào
Authors: Chitphathay Sovalith
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đội ngũ trí thức
Lào
Abstract: Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về xây dựng đội ngũ trí thức là một nội dung quan trọng. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ trí thức vào xây dựng đội ngũ nữ trí thức Lào là vấn đề cấp thiết hiện nay, nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Bài viết tập trung khái quát một số vấn đề lý luận, thực tiễn xây dựng đội ngũ nữ trí thức Lào; trên cơ sở đó, đề xuất biện pháp xây dựng đội ngũ nữ trí thức Lào hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Issue Date: 2022-05
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 531 tháng 5 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT5.22.Tu tuong HCM_xay dung_doi ngu tri thuc_Lao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.