Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76080
Title: Lê Nin tuyển tập
Authors: V.I. Lê nin
Keywords: Lê Nin tuyển tập
Bôn-sê-vich
Cách mạng tháng 10 Nga
Chủ nghĩa xã hội
Chính trị
Abstract: Các tác phẩm của Lê-nin trong bộ Tuyển tập chỉ ra những giai đoạn phát triền chủ yếu về mặt lịch sử của chủ nghĩa bôn-sê-vích và cho thấy sức sáng tạo vô biên của chủ nghĩa Mác- Lê-nin trong hành động
Publisher: Nhà xuất bản Sự thật
Issue Date: 1971
Type: Sách
Extent: 682 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00001900_Le Nin tuyen tap_1971.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 39,81 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.