Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76084
Title: Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 69-2010
Authors: Đinh Thế Huynh
Keywords: Văn kiện
Đảng Cộng Sản Việt Nam
Văn kiện Đảng toàn tập
Chính trị
324.2597075 V115k
Abstract: Cuốn sách có 154 tài liệu, gồm các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, thông tri, thông báo, kết luận... của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trong đó có 148 tài liệu xếp ồ phần văn kiện chính, 6 tài liệu xếp ở phần phụ lục. Nội dung của tài liệu thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề quan trọng của đất nước và của Đảng trong năm 2010.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Issue Date: 2018
Type: Sách
Extent: 1002 tr; PDF/A
Method: ISBN: 978-604-57-3899-3; Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00048777_Van kien dang toan tap Tap 69_2018.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 28,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.