Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76105
Title: Năng lực truyền thông chính trị của báo chí số
Authors: Trương Thị Kiên
Keywords: Truyền thông chính trị
Báo chí số
Abstract: Ở Việt Nam, báo chí là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân. Hoạt động báo chí cũng là hoạt động chính trị, nên truyền thông chính trị được xem là một nhiệm vụ cao cả của báo chí. Khắc phục những hạn chế của báo chí truyền thống, sự ra đời của báo chí số đã góp phần nâng cao nâng lực truyền thông chính trị của báo chí. Trên cơ sở chỉ ra mối quan hệ giữa báo chí với chính trị và những đặc thù của báo chí số, bài viết tập trung phân tích năng lực truyền thông chính trị của báo chí số, để từ đó phát huy hơn nữa năng lực này.
Issue Date: 2022-06
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 532 tháng 6 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT6.22.Truyen thong_chinh tri_bao chi so.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.