Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76105
Title: Niên giám khoa học năm 2019: Những vấn đề về kinh tế. Tập 2
Authors: Phùng Hữu Phú
Keywords: Việt Nam
Niên giám khoa học 2019
Báo cáo
Kinh tế
338.9597005 N305g
Abstract: Cuốn sách gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề mang tính lý luận chính trị về các vấn đề kinh tế như: Phát triển kinh tế tri thức là con đường duy nhất đến với cách mạng công nghiệp 4.0; đổi mới tư duy về hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Trong tập 2 này chủ yếu nói về những vấn đề kinh tế trong năm 2019.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Issue Date: 2020-02-01
Type: Sách
Extent: 298 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.