Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76108
Title: Phát huy vai trò của Nhân dân trong kiểm soát quyền lập quy của chính phủ
Authors: Trịnh Xuân Thắng
Keywords: Nhân dân
Quyền soát quyền lập quy
Quyền lập quy
Chính phủ
Abstract: Bài viết khẳng định kiểm soát quyền lực nhà nước, trong đó có quyền lập quy của Chính phủ là yêu cầu khách quan trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta. Để kiểm soát quyền lực quan trọng này, cần nghiên cứu làm rõ thực tiễn vai trò của nhân dân trong kiểm soát quyền lập quy của Chính phủ, làm cơ sở cho việc đề xuất các khuyến nghị, giải pháp tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò này.
Issue Date: 2022-06
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 532 tháng 6 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT6.22.Vai tro_nhan dan_Quyen lap quy_Chinh Phu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.