Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76123
Title: Xây dựng nền kinh tế Mỹ mới thông minh, công bằng và bền vững
Authors: Jeffrey D.Sachs
Keywords: Kinh tế Mỹ, Xây dựng nền kinh tế mới
Kinh tế
330.973 X126d
Abstract: Cuốn sách này đặt ra rất nhiều vấn đề mà nước Mỹ đang phải đối mặt, như bài toán về cơ sở hạ tầng, việc làm, chăm sóc sức khỏe,... Từ đó, tác giả Jeffrey D. Sachs đưa ra cách giải thích, lập luận rõ ràng, dễ hiểu và đề xuất các giải pháp chính sách cụ thể cho từng vấn đề.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Issue Date: 2019-09-02
Type: Sách
Extent: 202 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.