Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76270
Title: Tổ chức chính quyền địa phương ở các đô thị Việt Nam: cần thay cơ chế đặc thù bằng Luật
Authors: Nguyễn Thị Minh Hà, Nguyễn Quang Đức
Keywords: Tổ chức chính quyền địa phương
Đô thị Việt Nam
Chính quyền địa phương
Abstract: Việt Nam áp dụng nhiều cơ chế đặc thù trong tổ chức và quản lý chính quyền địa phương tại đô thị do quan niệm về mô hình quản lý (phân chia đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền) không tính đến các yếu tố đặc thù của địa phương, của đặc điểm nông thôn, đô thị. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả trình bày, phân tích về tổ chức chính quyển địa phương ở Việt Nam và đưa ra các kiến nghị nhằm thay thế cơ chế đặc thù bằng một đạo luật điều chung về tổ chức chính quyền địa phương tại đô thị.
Issue Date: 2022-10
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 10 (458), tháng 5 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP10.22.CQuyen dia phuong_do thi VNam_luat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.