Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76296
Title: Đánh giá cấp độ thảm họa, sự cố và xác định cấp độ phòng thủ dân sự
Authors: Nguyễn Trọng Bình
Keywords: Cấp độ thảm họa
Sự cố
Phòng thủ dân sự
Abstract: Bài viết đánh giá cấp độ thảm họa, sự cố: (i) thuộc trách nhiệm của các cơ quan chức năng chứ không phải là chính quyền và (ii) cấp độ rủi ro cách phân loại rất đa dạng gây khó khăn cho người dân khi tiếp nhận thông tin, (iii) ngoài cảnh báo của cơ quan chức năng, chính quyền cần tự xác định cấp độ thảm họa, sự cố do địa phương mình; và nêu ý kiến cấp độ phòng thủ dân sự gồm có 4 mức tương ứng với 4 cấp độ thảm họa, sự cố trong dự thảo luật.
Issue Date: 2022-09
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 3 tr, pdf
Method: Hội thảo lấy ý kiến dự thảo luật Phòng thủ dân sự do Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức, tháng 9/2022.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khoá XV
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.