Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76296
Title: Tuyến lợi thế chiến lược lớn của Nhật Bản trong kỷ nguyên Abe Shinzo
Authors: Michaek J. Green
Keywords: Chiến lược phát triển
Nhật Bản
Abe Shinzo
Chính trị
330.52 T527l
Abstract: Trong cuốn sách này, Michael J. Green cung cấp một nghiên cứu đột phá và toàn diện về tư duy chiến lược của Nhật Bản dưới thời Abe. Ông giải thích logic nền tảng và thế giới quan đằng sau cách tiếp cận này, từ những tiền lệ quan trọng trong lịch sử Nhật Bản đến các ưu tiên kinh tế và ngoại giao cụ thể định hình chính sách đương đại đối với Trung Quốc, Hoa Kỳ, hai miền Triều Tiên và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Issue Date: 2022
Type: Sách
Extent: 460 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.