Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76298
Title: Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa: Khóa thứ nhất Kỳ họp thứ 12 từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 04 năm 1960 tại Hà Nội
Authors: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Keywords: Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội
Quốc hội khóa I
Kỳ họp thứ 12
Chính trị
Hiến pháp
Pháp luật
Abstract: Khóa họp tập hợp chương trình họp của Quốc hội khóa I kỳ họp thứ 12 từ ngày từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 04 năm 1960 tại Hà Nội gồm các biên bản họp, báo cáo, các dự luật, mà Quốc hội xem xét và thảo luận trong 4 ngày diễn ra kỳ họp.
Publisher: Phủ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Issue Date: 1960-04-11
Type: Kỷ yếu
Extent: 44 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.