Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76300
Title: Báo cáo của Chính phủ về kế hoạch cải tạo và phát triển kinh tế, phát triển văn hóa năm 1960
Authors: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Keywords: Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội
Quốc hội khóa I Kỳ họp thứ 12
Chính trị
Hiến pháp
Pháp luật
Báo cáo
Kinh tế
Văn hóa
Abstract: Báo cáo gồm 3 nội dung chính: Một là nhận định về tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1959; Hai là đặc điểm tình hình và nhiệm vụ kế hoạch nhà nước năm 1960; Ba là những vấn đề chủ yếu của kế hoạch nhà nước năm 1960.
Publisher: Phủ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Issue Date: 1960-04-11
Type: Báo cáo
Extent: Tr. 417-430; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.