Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76301
Title: Các quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của tổ chức, cá nhân trong phòng thủ dân sự, tính hợp lý của quy định về Quỹ phòng thủ dân sự, bảo hiểm trong phòng thủ dân sự
Authors: Đậu Công Hiệp
Keywords: Phòng thủ dân sự
Quỹ phòng thủ dân sự
Abstract: Bài viết góp ý tổng quát liên quan đến những vấn đề chung trong xây dựng dự thảo của tác giả. Tiếp đến là các góp ý vào vấn đề quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng thủ dân sự; tính hợp lý của quy định về Quỹ phòng thủ dân sự, bảo hiểm trong phòng thủ dân sự.
Issue Date: 2022-09
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 5 tr, pdf
Method: Hội thảo lấy ý kiến dự thảo luật Phòng thủ dân sự do Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức, tháng 9/2022.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khoá XV
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.