Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76302
Title: Biên bản số 2: Phiên họp ngày 14-4-1960
Authors: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Keywords: Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội
Quốc hội khóa I Kỳ họp thứ 12
Chính trị
Hiến pháp
Pháp luật
Biên bản
Dự luật nghĩa vụ quân sự
Abstract: Biên bản trình bày các việc thực hiện trong phiên họp ngày 14/04/1960. Ông Nguyễn Văn Phiếm, thay mặt Tiểu ban nghiên cứu kế hoạch Nhà nước, đọc bản thuyết trình của Tiểu ban. Sau đó lần lượt đọc các bài tham luận về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp; về đẩy mạnh công tác khoa học kỹ thuật;...
Publisher: Phủ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Issue Date: 1960-04-14
Type: Biên bản
Extent: Tr. 433; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • KY01_BB02_Bien ban so 2 phien hop_14.04.1960.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 213,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.