Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76304
Title: Thuyết trình của Tiểu ban nghiên cứu kế hoạch Nhà nước về kế hoạch cải tạo và phát triển kinh tế, phát triển văn hóa năm 1960
Authors: Tiểu ban nghiên cứu kế hoạch Nhà nước về kế hoạch cải tạo và phát triển kinh tế, phát triển văn hóa năm 1960
Keywords: Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội
Quốc hội khóa I Kỳ họp thứ 12
Chính trị
Hiến pháp
Pháp luật
Thuyết trình
Kinh tế
Văn hóa
Abstract: Bài thuyết trình đề cập đến 2 nội dung chính. Một là thắng lợi của kế hoạch nhà nước 1959, thể hiện nhịp độ phát triển tương đối nhanh của nền kinh tế miền Bắc trên con đường tiến đến CNXH. Hai là nhiệm vụ, phương hướng và chỉ tiêu của kế hoạch nhà nước 1960, thể hiện phương châm phát triển kinh tế và văn hóa 1 cách tích cực và vững chắc.
Publisher: Phủ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Issue Date: 1960-04-14
Type: Thuyết trình
Extent: Tr. 434-437; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.