Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76305
Title: Biên bản số 3: Phiên họp ngày 15-4-1960
Authors: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Keywords: Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội
Quốc hội khóa I Kỳ họp thứ 12
Chính trị
Hiến pháp
Pháp luật
Biên bản
Abstract: Biên bản trình bày các việc thực hiện trong phiên họp ngày 15/04/1960. Buổi sáng, lần lượt trình bày các tham luận. Tập trung vào các nguyên tắc chung; chế độ phục vụ của quân nhân tại ngũ và quân nhân dự bị; đăng ký nghĩa vụ quân sự, thống kê và quản lý quân nhân dự bị; tuyển binh; huấn luyện... Buổi chiều, lần lượt báo cáo về kế hoạch và ngân sách Nhà nước 1960; các điều luật sửa đổi và bổ sung...
Publisher: Phủ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Issue Date: 1960-04-14
Type: Biên bản
Extent: Tr. 438-441; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • KY01_BB03_Bien ban so 3 phien hop_15.04.1960.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 577,36 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.