Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76306
Title: Một số vấn đề về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật Phòng thủ dân sự
Authors: Hoàng Thanh Thảo
Keywords: Phòng thủ dân sự
Luật Phòng thủ dân sự
Abstract: Bài viết trình bày bối cảnh xây dựng luật Phòng thủ dân sự; phạm vi điều chỉnh và đối tượng điều chỉnh, những nội dung cơ bản cần quy định tại dự thảo luật Phòng thủ dân sự
Issue Date: 2022-09
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 6 tr, pdf
Method: Hội thảo lấy ý kiến dự thảo luật Phòng thủ dân sự do Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức, tháng 9/2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khoá XV
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.