Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76306
Title: Thuyết trình của Tiểu ban nghiên cứu ngân sách Nhà nước về việc thực hiện ngân sách Nhà nước năm 1959 và dự án ngân sách năm 1960
Authors: Tiểu ban nghiên cứu ngân sách Nhà nước
Keywords: Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội
Quốc hội khóa I Kỳ họp thứ 12
Chính trị
Hiến pháp
Pháp luật
Thuyết trình
Ngân sách nhà nước
Abstract: Thuyết trình đề cập đến 3 nội dung chính: Một là nhận xét về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 1959; Hai là dự án ngân sách nhà nước 1960; Ba là tăng cường quản lý kinh tế tài chính, thực hành tiết kiệm.
Publisher: Phủ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Issue Date: 1960-04-14
Type: Thuyết trình
Extent: Tr. 442-447; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.