Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76331
Title: Pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức an ninh phi truyền thống
Authors: Trịnh Tiến Việt
Keywords: Luật hình sự
An ninh phi truyền thống
Sách chuyên khảo
Pháp luật
345.597 Ph109l
Abstract: Cuốn sách tìm hiểu, nghiên cứu và giải quyết vấn đề an ninh phi truyền thống được đặt ra xét trên nhiều phương diện như chính trị, ngoại giao, quân sự; cả về lý luận, thực tiễn và xây dựng hoàn thiện thể chế, trong đó có pháp luật hình sự.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Issue Date: 2018
Type: Sách
Extent: 396 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.