Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76336
Title: Công dân số trong môi trường số
Authors: Phạm Tất Dong
Keywords: Công dân số
Môi trường số
Kinh tế số
Kỹ năng số
Abstract: Bài viết trình bày việc "Người dân là trung tâm của chuyển đổi số quốc gia" là một trong những mục tiêu quan trọng của Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" hướng tới mục tiêu kép xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và phát triển doanh nghiệp công nghệ thông tin. Theo đó, ngành giáo dục và đào tạo có nhiệm vụ bồi dưỡng và phát huy những kỹ năng số cho tất cả công dân, tạo năng lực thích ứng với môi trường số để hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh và dịch vụ có hiệu quả, góp phần phát triển bền vững xã hội.
Issue Date: 2022-06
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 317 tháng 6 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN6.22.Cong dan so_moi truong so.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,87 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.