Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76346
Title: Phát triển kinh tế- xã hội bền vững: Góc nhìn từ nghị trường
Authors: Phùng Quốc Hiển
Keywords: Kinh tế
Xã hội
Nghị trường
Quốc hội
Lập pháp
Pháp luật
38.9597 Ph110t
Abstract: Cuốn sách là các bài viết và trả lòi phỏng vấn của tác giả Phùng Quốc Hiển được sắp xếp theo bố cục gắn với các nội dung hoạt động của Quốc hội: Phần I. Lập pháp để phát triển bền vững; Phần II. Điểm tựa quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; Phần III. Phát triển hài hòa xã hội. Qua đó, phản ánh sinh động về hoạt động của Quốc hội nước ta trải dàỉ trong khoảng thời gian gần 15 năm của ba khóa XII, XIII và XIV.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Issue Date: 2020
Type: Sách
Extent: 416 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.