Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76350
Title: Chức năng kinh tế của Nhà nước trong hơn 30 năm đổi mới nhìn từ góc độ pháp lý
Authors: Nguyễn Văn Cương
Keywords: Kinh tế
Nhà nước
Pháp lý
Pháp luật
343.597 Ch552n
Abstract: Cuốn sách là tài liệu giúp bạn đọc nghiên cứu, tìm hiểu và nhận thức sâu sắc hơn về chức năng kinh tế của Nhà nước Việt Nam, về những khó khăn, hạn chế mà nền kinh tế nước ta đã và đang phải đối mặt, đồng thời đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả chức năng kinh tế của Nhà nước ta trong thời gian tới.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Issue Date: 2019
Type: Sách
Extent: 300 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.