Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76385
Title: Chiếu chỉ các đời vua Việt Nam
Authors: Lê Thái Dũng
Keywords: Lịch sử phong kiến
Chiếu chỉ
Biểu
Sắc dụ
Vua Việt Nam
Dân tộc
Chính trị
959.7 Ch309c
Abstract: Cuốn sách cung cấp thông tin hữu ích về hơn 70 chiếu, biểu, sắc dụ nổi tiếng có ảnh hưởng lớn trong lịch sử phong kiến nước ta. Đặc biệt, sách kết hợp nghiên cứu thời điểm hình thành, nguyên nhân dẫn đến sự ra đời cũng như nội dung, ý nghĩa của một số văn bản đó gắn với sự kiện lớn nhỏ trong lịch sử phong kiến Việt Nam.
Publisher: Nhà xuất bản Hồng Đức
Issue Date: 2018
Type: Sách
Extent: 260 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Hồng Đức
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00045848_Chieu chi cac doi vua Viet Nam_2018.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.