Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76717
Title: Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 14 (11-1958)
Authors: Đảng Lao động Việt Nam
Keywords: Nghị quyết
Chính trị
Hội nghị Trung ương
Kiểm điểm
Khôi phục kinh tế
Miền Bắc, Chính trị
324.2597
Abstract: Nghị quyết đề cập đến Báo cáo về nhiệm vụ kế hoạch ba năm (1958-1960), kiểm điểm công tác khôi phục kinh tế, nhận định chuyển biến mới trong tình hình hiện nay, đưa ra nhiệm vụ chính trị và những công tác lớn ở miền Bắc nước ta.
Issue Date: 1958
Type: Sách
Extent: 68 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00003091_NQ hoi nghi Trung uong lan thu 14_11_1958.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.