Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76724
Title: Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ trong tám tháng vừa qua
Authors: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Keywords: Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội
Chính phủ
Quốc hội khóa I
Kỳ họp thứ IV
Kỳ họp thứ 4
Chính trị
Kháng chiến chống Pháp
Hiệp định Giơ-ne-vơ
Abstract: Báo cáo nêu rõ Hiệp định Giơ-ne-vơ là một thắng lợi to lớn của dân tộc. Chúng ta hết sức tôn trọng và triệt để thi hành hiệp định. Tuy nhiên đế quốc Mỹ, thực dân Pháp cùng bè lũ tay sai đang ra sức phá hoại hòa bình không chỉ ở Việt Nam mà còn trên phạm vi toàn Đông Dương. Chúng ta phải kiên quyết đấu tranh, củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập - dân chủ trong toàn quốc.
Publisher: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Issue Date: 1955-03
Type: Báo cáo
Extent: Tr. 67-82 ; PDF/A
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa I. Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 20 đến ngày 26/3/1955); Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.