Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76726
Title: Điều lệ Đảng và một số quy định hướng dẫn thi hành
Authors: Đảng Cộng sản Việt Nam
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Điều lệ Đảng
Chính trị
324.2597075 Đ309l
Abstract: Cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu về Điều lệ Đảng khóa XII. Cụ thể, về: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI); Quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, Quy định thi hành công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Issue Date: 2016
Type: Sách
Extent: 288 tr; PDF/A
Method: ISBN: 9786045725986; Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.