Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76738
Title: Nghị quyết của Đại hội lần thứ XXII Đảng Cộng sản Liên Xô
Authors: Đảng Cộng sản Liên Xô
Keywords: Nghị quyết
Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô
Đường lối
Đối nội
Đối ngoại
Chính trị
324.47
Abstract: Toàn văn Nghị quyết của Đại hội lần thứ XXII Đảng Cộng sản Liên Xô được nhất trí thông qua ngày 31-10-1961 về đường lối chính trị và hoạt động thực tiễn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô trong lĩnh vực chính sách đối nội và đối ngoại.
Publisher: Nhà xuất bản Sự thật
Issue Date: 1961
Type: Sách
Extent: 44 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00003134_NQ cua dai hoi lan thu 22 Dang Cong san Lien Xo_1961.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.