Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76753
Title: Phát biểu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về vấn đề Quốc phòng
Authors: Võ Nguyên Giáp
Keywords: Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội
Phát biểu
Quốc hội khóa I
Kỳ họp thứ IV
Kỳ họp thứ 4
Chính trị
Quốc phòng, an ninh
Võ Nguyên Gíap
Abstract: Đại tướng nói rõ chính sách củng cố Quốc phòng, củng cố quân đội bao gồm việc củng cố bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và củng cố dân quân; nói rõ một điểm là muốn củng cố Quốc phòng, củng cố quân đội thì trước hết, trong nhân dân ta và trong quân đội ta cần phải có một nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ đó. Khẳng định nhiệm vụ củng cố quốc phòng là nhiệm của của quân đội và nhiệm vụ của toàn dân.
Publisher: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Issue Date: 1955-03
Type: Phát biểu
Extent: Tr. 273-276; PDF/A
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa I. Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 20 đến ngày 26/3/1955); Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.