Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76866
Title: Rút quân - Nhìn lại những năm cuối cùng của Mỹ tại Việt Nam
Authors: Gregory A. Daddis
Keywords: Chiến tranh Mỹ ở Việt Nam
Lịch sử, Chiến tranh
Chính trị
959.704332 R500t
Abstract: Cuốn sách phân tích, đánh giá về những năm cuối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam với những chiến lược quân sự và tham vọng thống trị toàn cầu của chính quyền Mỹ như: Một "cuộc chiến tổng thể" của Abrams - Tính liên tục trong sự thay đổi; "Việt Nam hóa chiến tranh"- Chính sách rút lui hay chiến lược vì chiến thắng; Bình định không hòa bình - Nhọc nhằn xây dựng tổ quốc...
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Issue Date: 2019
Type: Sách
Extent: 536 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.