Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76882
Title: Pháp luật quốc tế và Việt Nam về phòng, chống mua bán người xuyên biên giới
Authors: Nguyễn Phương Thảo
Keywords: Mua bán người
Xuyên biên giới
Pháp luật quốc tế
Phòng chống mua bán người
Công ước quốc tế
Abstract: Bài viết trình bày những khó khăn vướng mắc và những giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về mua bán người xuyên biên giới.
Issue Date: 2023-06
Type: Bài trích
Extent: 4 tr, pdf
Method: Tạp chí quản lý nhà nước số 329 tháng 4 năm 2023
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.