Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76931
Title: Những văn kiện chủ yếu của mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam (từ tháng 9-1962 đến tháng 11- 1963)
Authors: Nhà xuất bản Sự thật
Keywords: Văn kiện
Mặt trân dân tộc giải phóng miền Nam
Chính trị
Cách mạng
Quốc phòng, an ninh
959.7043
Abstract: Cuốn sách bao gồm các chính sách, tuyên bố và lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, từ tháng chín 1962 đến tháng mườỉ một 1963, thể hiện cam kết và tinh thần đoàn kết của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trong việc đấu tranh cho độc lập, tự do và thống nhất của Việt Nam.
Publisher: Nhà xuất bản Sự thật
Issue Date: 1963
Type: Sách
Extent: 140 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.