Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76944
Title: Cả nước một lòng đẩy mạnh cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại kiên quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược
Authors: Võ Nguyên Giáp
Keywords: Kháng chiến chống Mỹ
Chính trị
Quốc phòng, an ninh
959.7043
Abstract: Cuốn sách nhấn mạnh tình thế căng thẳng và phân tích những âm mưu, sách lược hiểm hóc của đế quốc Mỹ nhằm đẩy cuộc chiến tranh xâm lược sang một giai đoạn mới; từ đó tác giả kêu gọi toàn dân đứng lên kháng chiến, nêu cao ngọn cờ quyết tâm bảo vệ Tổ quốc giành lại độc lập.
Publisher: Nhà xuất bản Sự thật
Issue Date: 1966
Type: Sách
Extent: 48 tr.; PDF/A
Source: Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.