Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76974
Title: Tính hiện đại và sự chuyển biến của văn hóa Việt Nam thời cận đại
Authors: Đỗ Quang Hưng
Keywords: Chuyển biến văn hóa
Văn hóa Việt Nam
Thời cận đại
Hội nhập quốc tế
Văn hóa, thể thao, du lịch
306.09597 T312h
Abstract: Cuốn sách phân tích về sự phát triển và thay đổi của văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hiện đại và đương đại. Tài liệu tóm tắt các điểm chính và đề cập đến tầm quan trọng của việc hiểu và đánh giá sự chuyển biến văn hóa Việt Nam trong thời cận đại, đồng thời thể hiện sự đa dạng và sáng tạo của xã hội Việt Nam trong quá trình tiến hóa và thích nghi với thế giới hiện đại.
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Issue Date: 2019
Type: Sách
Extent: 372 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.