Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76976
Title: Tiến công đồng loạt nổi dậy đều khắp quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược!
Authors: Nhà xuất bản Sự thật
Keywords: Chiến dịch Mậu Thân 1968
Lịch sử
Kháng chiến chống Mỹ
Quốc phòng, an ninh
959.7044
Abstract: Cuốn sách gồm một số văn kiện tường thuật về cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 của quân và dân miền Nam Việt Nam. Mỹ và đồng minh đã thất bại trong việc ngăn chặn cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân. Nhiều nước đã đưa ra yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Việt Nam.
Publisher: Nhà xuất bản Sự thật
Issue Date: 1968
Type: Sách
Extent: 102 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.