Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76977
Title: Biến đổi về văn hóa, xã hội của cộng đồng cư dân theo đạo Tin Lành ở một số dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc (Từ năm 2005 đến nay)
Authors: Trần Thị Hồng Yến
Keywords: Văn hóa
Xã hội
Đạo Tin lành
Dân tộc thiểu số
Miền núi phía Bắc
Văn hóa, thể thao, du lịch
303.4095971 B305đ
Abstract: Cuốn sách tập trung nghiên cứu các vấn đề: Đánh giá tác động của đạo Tin Lành và Chỉ thị số 01 đến sự biến đổi của cộng đồng cư dân theo đạo Tin Lành (Hmông, Dao) ở miền núi phía Bắc trên các lĩnh vực hoạt động tôn giáo, đời sống xã hội và văn hóa từ năm 2005 đến nay; Phân tích kết quả đạt được và bất cập trong qua trình thực hiện chính sách tôn giáo đối với đạo Tin Lành của Đảng và Nhà nước ta. Đề xuất một số khuyến nghị, giải pháp dưới góc độ khoa học cho việc hoạch định và thực hiện chính sách tôn giáo đổi với đạo Tin Lành và những vấn đề dân tộc liên quan đến đạo Tin Lành ờ một số dân tộc miền núi phía Bắc nước ta hiện nay.
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Issue Date: 2018
Type: Sách
Extent: 422 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịchItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.