Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76983
Title: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ ba (tháng 12-1971)
Authors: Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Keywords: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Chính trị
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
324.2597
Abstract: Sách bao gồm các văn kiện, các bài phát biểu, điện mừng trong Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ ba. Ngoài ra còn có danh sách và ảnh các Uỷ ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Issue Date: 1973
Type: Sách
Extent: 285tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VL00000087_Dai hoi MTTQ Viet Nam lan thu 3 thang 12 nam 1971_1973.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 37,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.