Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77035
Title: Cần xác định lại vai trò và quan điểm điều hành chính sách tỷ giá hối đoái
Authors: Vũ Đình Ánh
Keywords: Tỷ giá hối đoái
Chính sách tỷ giá hối đoái
Abstract: Bài viết xác định lại vai trò và quan điểm điều hành tỷ giá hối đoái ở Việt Nam trong những năm tới dựa trên một số nguyên tắc và định hướng.
Issue Date: 2010-06
Type: Bài trích
Extent: 5 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Phát triển Kinh tế
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Phát triển Kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.