Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77040
Title: Chiến tranh giải phóng và chiến tranh giữ nước
Authors: Võ Nguyên Giáp
Keywords: Chiến tranh giải phóng
Kháng chiến chống Pháp
Kháng chiến chống Mỹ
Quốc phòng, an ninh
959.7043
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm một số lớn những bài viết và nói quan trọng từ 1958 đến nay trong đó có: Một số bài về Đường lối quân sự của Đảng trong Cách mạng tháng Tám; Một số bài về Đường lối quân sự của Đảng trong cuộc kháng chiến chống thục dân Pháp và một số lớn bài về Đường lối quân sự của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của toàn dân ta ở cả hai miền Nam Bắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Publisher: Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân
Issue Date: 1974
Type: Sách
Extent: 524 tr.; PDF/A
Source: Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00000854_Chien tranh giai phong va chien tranh giu nuoc_1974.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.