Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77055
Title: Kế toán đơn vị chủ đầu tư trong mối quan hệ với việc tổng hợp báo cáo tài chính ở doanh nghiệp
Authors: Võ Văn Nhị, Nguyễn Anh Hiền
Keywords: Kế toán đơn vị
Báo cáo tài chính
Doanh nghiệp
Abstract: Bài viết đánh giá công tác tổng hợp báo cáo tài chính của các Ban Quản lý dự án trực thuộc các doanh nghiệp, một số ý kiến đề xuất.
Issue Date: 2010-10
Type: Bài trích
Extent: 5 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Phát triển Kinh tế
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Phát triển Kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.