Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77065
Title: Du lịch Việt Nam - Phục hồi và phát triển
Authors: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục
Keywords: Việt Nam
Du lịch Việt Nam
Phục hồi kinh tế
Đại dịch COVID -19
Văn hóa, thể thao, du lịch
338.4791597 H452t
Abstract: Cuốn sách tổng hợp lại những bài tham luận về các định hướng chính sách, giải pháp khắc phục và phát triển hoạt động du lịch, tạo động lực lan tỏa, thúc đẩy nền kinh tế phát triển trong tình hình mới.
Issue Date: 2022
Type: Sách
Extent: 484 tr; PDF/A
Source: Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; Quốc hội khóa XV
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.