Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77070
Title: Hệ thống cơ quan giám sát Triều Nguyễn (1802 - 1885): Từ thiết chế, định chế đến thực tiễn
Authors: Ngô Đức Lập
Keywords: Hệ thống cơ quan giám sát
Triều Nguyễn
Lịch sử
Văn hóa, thể thao, du lịch
959.7029 H250t
Abstract: Cuốn sách bao gồm những nội dung chính: Giới thiệu về hệ thống cơ quan giám sát dưới thời kỳ quân chủ Việt Nam trước triều Nguyễn; Quá trình xây dựng và kiện toàn hệ thống cơ quan giám sát dưới triều Nguyễn (1802-1885); Quá trình vận hành và những đóng góp của hệ thống cơ quan giám sát triều Nguyễn (1802-1885); Những đóng góp và hạn chế trong cơ cấu tổ chức và thực tiễn hoạt động của hệ thống cơ quan giám sát triều Nguyễn (1802-1885)
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Issue Date: 2022
Type: Sách
Extent: 262 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Công ty CP đầu tư và phát triển Trường Phương
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.