Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77073
Title: Tăng cường đoàn kết bảo vệ hòa bình phá tan âm mưu chuẩn bị chiến tranh hạt nhân của Đế quốc Mỹ
Authors: Nhà xuất bản Sự thật
Keywords: Hòa bình
Chiến tranh hạt nhân
Vũ khí hạt nhân
Đế quốc Mỹ
Quốc phòng, an ninh
335.43
Abstract: Tập hợp các hiệp ước và tuyên bố về việc nâng cao cảnh giác, tăng cường đoàn kết bảo vệ hòa bình, đấu tranh đập tan âm mưu chuẩn bị chiến tranh hạt nhân của bọn đế quốc. Phụ lục bao gồm các bản Tuyên bố của Chính phủ Liên Xô và Trung Quốc về vũ khí hạt nhân.
Publisher: Nhà xuất bản Sự thật
Issue Date: 1963
Type: Sách
Extent: 148tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.